Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Соціально-правова робота в 2017/2018 н.р.

Нормативно-правова база
соціально-психологічної служби

Організація діяльності соціально-психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами і здійснюється на основі законів та інших нормативно-правових документів України.

 • Конституція України;
 • Декларація прав людини;
 • Конвенція про права дитини;
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
 • Етичний кодекс психолога (прийнятий на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990 в м. Києві);
 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616);
 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691;
 • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2001 № 330;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
 • норми часу на роботи, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) системи освіти, які розроблені та апробовані Національним центром продуктивності Міністерства праці України і затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1995 № 339;
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007 № 1/9-479 “Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів ”;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 № 109 “Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)”;
 • інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних та міських ланок освіти.

Закони України:

 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII;
 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III;
 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-III;
 • Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV;
 • Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296-IV.

Укази Президента України: 

 • Положення про психологічну службу системи освіти України від 02.07.2009 № 616;
 • «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 17.10.2007 № 1242;
 • «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки» від 22.04.2006 № 229-р.

Накази Міністерства освіти і науки України:

 • «Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи» від 14.08.2000 N 385;
 • «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.05.2001 N 330;
 • «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» 16.01.2004  N 5/34/24/11.

Соціально-правова робота в 2017/2018н.р.

1. Реалізація державної політики з питань соціального захисту учнів ліцею, в першу чергу з числа найбільш соціально-незахищених категорій, виконання вимог законодавства України у сфері охорони дитинства.
2. Співпраця з державними органами та службами, що захищають права дітей.
3. Підвищення рівня правової культури педагогічних працівників закладу.
4. Підвищення рівня правової культури учнів та їх батьків, розвиток соціальної компетентності вихованців ліцею.
5. Організація постійної роботи консультпункту «Правова допомога» в кабінеті юрисконсульта навчального закладу.
6. Оформлення учнівських квитків учням ліцею та єдиних квитків учням з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що надають право на пільги.
7. Працевлаштування випускників, допомога у вирішенні житлових питань дітей-сиріт.
8. Створення нормативно-правової бази з усіх напрямків діяльності закладу, в тому числі з соціально-правового.

Зміст роботи практичного психолога
у 2017 – 2018 навчальному році передбачає:

— соціально – психологічний супровід навчально-виховного процесу;
— здійснення психологічної просвіти, соціально – психологічної корекції, консультаційної роботи для учнівської молоді;
— психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного процесу.

Згідно з основною метою психологічної служби освіти та особливостями ліцею робота практичного психолога спрямована на здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів. Для їх реалізації практичний психолог ліцею ставить перед собою такі цілі і задачі:

1. Розвивати соціальні компетентності, свідоме професійне самовизначення учнів.

2. Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації учнів нового контингенту до навчання у ліцеї:

а) дослідити міжособистісні відносини учнів;
б) визначити рівень самооцінки та вимог учнів до себе;
в) вивчити мотиви навчальної діяльності учнів;
г) сприяти процесу адаптації учнів І курсу до навчання у ліцеї;

3. Вести пошук інтелектуально та творчо обдарованих учнів.

4. Здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати соціальну компетентність.

5. Досліджувати основні причин низьких досягнень учнів.

6. Вести консультативну роботу.

7. Виховувати свідоме ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної цінності, формувати засади здорового способу життя.

8. Ознайомлювати учнів нового набору з методами релаксації, з метою підвищення адаптаційних здібностей учнів до умов психологічного стресу.

Річний план
психологічного забезпечення навчально-виховного процесу
практичного психолога на 2017/2018н.р.

п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін

проведення

Де і з ким проводиться

1.

Психодіагностична робота

   

1.1

Психодіагностична робота (індивідуальна):

   
 

Діагностична робота з учнями з числа дітей-сиріт і дітей, позбавленихбатьківськогопіклування та учнів з особливимиосвітніми потребами:

— Діагностикасамооцінкипсихічнихстанів (за Г. Айзенком);

— Методика виявленнякомунікативних і організаторськихсхильностей;

— Експрес- діагностикахарактерологічнихособливостейособистості Г. Айзенка

07.12– 12.12

08.02-14.02

14.03-20.03

У класному кабінеті з

учнями ліцею

1.2

Діагностична робота з учнями, якіпотребуютьпідвищеної педагогічної уваги (девіантні підлітки):

— Бойко В.В «Визначенняінтегральних форм комунікативноїагресивностіособистості»;

— Методика «Визначення рівня своєї самооцінки» (Г. Казанцевої);

— Психодіагностика суїцидальних схильностей і дій учнів ліцею

01.11- 08.11

02.02 -09.02

15.03 -22.03

У класному кабінеті з

учнями ліцею

1.3

Психодіагностична робота (групова):

   
 

Проведення анкетування учнів нового контингенту з метою формування банку даних для подальшої індивідуальної роботи з ними:

— Анкетуванняучнів нового контингенту: «Я – учень ліцею»

09.09 — 16.09

У класному кабінеті з учнями нового контингенту

 

Діагностика учнів І-го курсу з метою визначення рівня їх адаптації:

— Діагностика стартової готовності до професійної діяльності;

— Діагностування соціальної компетентності. Методика М.Рожкова «Вивчення соціалізованості особистості»;

-Проведення діагностики групової згуртованості учнів І курсу

26.09-03.10

У класному кабінеті з учнями нового контингенту

 

Спостереження за адаптацією учнів І-х курсів до нових умов навчання

12.09-16.09

У класному кабінеті з учнями нового контингенту

 

Відвідування уроків теоретичного і практичного навчання учнів з метою дослідження взаємодії майстра, викладача з учнями (психологічний аналіз уроку) та спостереження мікроклімату в групах

03.10-10.10

Відвідування уроків учнів І курсу.

 

Психологічні дослідження за запитами учнів, майстрів в/н, викладачів, батьків

11.10-21.10

У класному кабінеті з учнями І — ІII курсу

 

Діагностика учнів «групи ризику» з метою визначення їх індивідуальних особливостей:

-Методика первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику» (М.І. Рожков, М.А. Ковальчук)

14.11-22.11

У класному кабінеті з учнями І курсу

 

Діагностика учнів ІІ курсу професій: «Електрозварник ручного зварювання», «Кухар. Офіціант» та «Муляр. Штукатур» з метою визначення професійної готовності (Опитувальник «Мій шлях широкий»)

16.01-24.01

У класному кабінеті з учнями

ІІ курсу професії

 

Проведення повторної діагностичної роботи, з метою пошуку обдарованих, здібних учнів (учні І курсу)

03.02-10.02

У класному кабінеті з учнями І курсу

 

Діагностика готовності до професійної діяльності;

— Опитувальник «Наскільки ти адаптований до життя?»;

-Опитувальник суб’єктивної оцінки професійної визначеності

Березень —

квітень

У класному кабінеті з учнями

III курсу

 

Психологічні дослідження за запитами учнів, майстрів/н, викладачів, батьків

Квітень

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Психологічні дослідження за запитами учнів, майстрів в/н, викладачів, батьків

Червень

У класному кабінеті з учнями І-ІV курсу

2.

Консультаційна робота

   

2.1

Надання методичних рекомендацій вихователю, класним керівникам щодо психологічної адаптації (дезадаптації) першокурсників

01.09-25.11

Педагогічні працівники

2.2

Наданняіндивідуальнихконсультацій та рекомендацій за результатами діагностики і спостереженняучням І курсу, педагогам, майстрам, батькам;

Індивідуальне консультування для дітей-сиріт та учнів з особливимиосвітніми потребами;

Індивідуальне консультування учнів І-III курсу з питань вирішення їх особистих проблем;

Надання допомоги майстрам в/н І курсу у виборі старост груп (після дослідження соціально-психологічного клімату групи) (за запитами);

Індивідуальне консультування з метою подолання дезадаптованої поведінки серед учнів нового контингенту (за запитами);

Групова консультаційна робота для учнів на тему: «Вплив особливостей темпераменту на поведінку людини»;

Індивідуальне консультування учнів з метою профілактики правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин;

Групова консультаційна робота для учнів І курсу «Як подолати стрес?»;

Проведенняіндивідуальнихконсультацій з проблем навчальнихдосягненьучнів (за запитами);

Індивідуальні консультації для учнів – випускників та учнів з числа дітей-сиріт і учнів з особливими освітніми потребами;

Надання індивідуальних консультацій педагогічним працівникам, батькам, опікунам;

Проведення індивідуальних консультацій для обдарованих і здібних учнів (за запитами);

Груповаконсультацiйна робота«Складні ситуації. Як їх уникнути?»;

Консультаційна робота з учнями, які перебувають в кризовій ситуації, надання рекомендацій щодо подолання депресивного стану. (за запитами)

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Вересень

Жовтень

Жовтень

Протягом року

Листопад

Грудень

Протягом року

Протягом року

Лютий

Лютий

Протягом року

У кабінеті практичного психолога з учнями ліцею, педагогічними працівниками,

та

батьки

2.3

Психологічна підтримка «важких» підлітків:

Проведення індивідуальних психологічних консультацій, бесід з учнями групи «посиленої педагогічної уваги»

Протягом

року

У кабінеті практичного психолога з учнями ліцею

2.4

Психологічне супроводження підлітків:

групове та індивідуальне консультування підлітків з проблем:

конфлікти в колективі;

спілкування з однолітками;

стосунки жіночої та чоловічої статті;

розвиток упевненості в собі;

адаптація випускників в соціумі;

як реагувати на агресивну поведінку

Протягом

року

У кабінеті практичного психолога з учнями ліцею

2.5

Консультація для педагогів на тему: «Діти із аутоагресивними тенденціями»

24.01

В актовій залі з педагогами, майстрами в/н

2.6

Профорієнтаційна освіта:

− групові консультації;

обговорення результатів діагностик;

− бесіди з вчителями;

− індивідуальне консультування учнів

I.01, IV.02

У класному кабінеті з учнями випускних груп

3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

   

3.1

Проведення психокорекційної роботи з учнями за результатами діагностики (відповідно запитів)

Протягом року

У класному кабінеті з учнями І курсу

3.2

Групова корекційно-розвивальна робота з учнями, які мають труднощі у навчанні, спілкуванні з одногрупниками, майстрами в/н (за запитами)

Жовтень

В кабінеті практичного психолога для учнів І курсу

3.3

Корекційні заняття на тему: «Формування мотивації навчальної діяльності»

Листопад

В кабінеті практичного психолога для учнів І курсу

4.

Психологічна просвіта

   

4.1

Психологічна просвіта педагогічного колективу та щодо особливостей виховання і навчання дітей:

— Інформаційне повідомлення: «Як попередити потенційний суїцид»;

Виступ: «Психологічна готовність педагога і учня до активної навчальної взаємодії та спілкування»

Повідомлення на тему: «Психологічні причини неуспішності учнів на уроці»

Січень

Травень

Листопад

В актовій залі з педагогами, майстрами в/н

 

Година психологічної просвіти для педагогічного колективу: «Тривожність та неврози у дітей»

Жовтень

В актовій залі для педагогів та майстрів в/н.

4.2

Психологічна просвіта учнівського колективу:

Проведення тренінгового заняття: «Будьмо знайомі!»;

Проведення заняття з елементами тренінгу: «Я і колектив. У злагоді – до успіху»;

Проведення бесіди на тему: «Від самопізнання – до своєї професії»

26.09-30.09

24.10-08.11

01.11-11.11

У класному кабінеті з учнями І курсу

 

Заходи до Міжнародного дня протинасилля:

Повідомлення: «Не стань жертвою насилля!»;

Інформаційна година: «Попереджаючи насилля – долаємо його»

03.11

10.11

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Години спілкування для учнів І – ІII курсу на тему «Профілактика торгівлі людьми» з переглядом відео фільму «Станція призначення – життя»

24.11

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Заходи до Міжнародного дня толерантності:

— Бесіда з елементами тренінгу з учнями Ікурсу на тему: «Толерантність – потреба сьогодення»;

— Повідомлення: « Загальнолюдські моральні цінності – які вони?»

15.11

17.11

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Заходи до Міжнародного дня відмови від куріння «Не спалюй свого майбутнього!»:

— Відеопрезентація: «Проблема куріння серед молоді»;

— Заняття з елементами тренінгу: «Куріння як загроза здоров’ю»

29.11

08.11

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом «Червона стрічка порозуміння»:

— Відео презентація на тему: «СНІД – чума ХХІ століття»;

— Тренігове заняття на тему: «Знати, щоб жити!»

01.12

01.12

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Тренінгове заняття на тему:«Кризові ситуації в житті»;

Диспут на тему: «Громадянський шлюб.За і проти»;

Бесiда з елементами тренiнгу для учнiв «Хто вона – сучаснадівчина?»

02.03

09.03

23.09

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Всесвітній день здоров’я:

— Година спілкування: «Здорові діти-здорова нація»

— Заняття з елементами тренінгу : «Адиктивнаповедінка. Алкоголь та йоговплив на життя людей»;

— Заняття з елементами тренінгу: «Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя»;

-Повідомлення на тему: «Аборт і його наслідки»

06.04

13.04

20.04

27.04

В кабінеті практичного психолога з учнями І-ІII курсу

 

Години психологічної просвіти (спілкування) для учнів:

— «Темперамент»;

— «Яка у вас самооцінка?»;

— «Ефективно плануємо час»;

— «Інтернаціональне значення кольору в психології»;

— «Поради учням перед та під час проведення ЗНО»;

— «Нові ознаки лідерства»;

— «Формування позитивного образу «Я» та профілактикасуїцидальноїповедінки»;

— «Кохання і секс у життіпідлітків»;

— «Збереження життя під час літнього відпочинку»;

— «Психолого – педагогічні причини лихослів’я »;

— «Психологія групового тиску» ;

— «Злочин і покарання»;

«Конструктивні форми взаємодії в міжособистісному спілкуванні»;

— «Психологія трудової діяльності»

Січень

Лютий

Листопад

Березень

Березень

Вересень

Грудень

Квітень

Червень

Листопад

Лютий

Травень

Жовтень

Квітень

У класному кабінеті з учнями І-ІII курсу

 

Психологічний супровід і підтримка учнів під час підготовки і проходження ДПА, ЗНО

Заняття з елементами тренінгу для учнів випускних груп: «Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання»;

— «Як навчитися складати іспити»;

— «Екзаменаційний стрес: психологія подолання»;

— «Як організувати підготовку до ЗНО»;

— «Як поводитися під час ЗНО»;

— «П’ять способів усе встигнути»;

— «Як правильно ставити цілі і здійснювати задумане»

— «Складання ефективного резюме»

Березень -квітень

У класному кабінеті з учнями ІII курсу

 

Проведення заняття для лідерів учнівського самоврядування «Лідер – це звучить гордо» з метою розвитку лідерських

якостей (для активу учнівських груп)

Жовтень — листопад

В актовій залі для лідерів учнівського самоврядування

 

Тренінгова програма психологічної підтримки членів учнівського самоврядування «Школа лідерів»:

Заняття 1 «Хто такий лідер?»

Заняття 2 «Я у спілкуванні»

Заняття 3 «Хочу відрекомендуватись»

Заняття 4 «Ділове листування »

Заняття 5 «Будьмо толерантними!»

Заняття 6 «Конфлікту-ні!»

Заняття 7 «Техніка ведення переговорів»

Заняття 8 «Ігри розуму»

Заняття 9 «Імідж керівника»

Листопад — грудень

В кабінеті практичного психолога для лідерів учнівського самоврядування

 

Проведення тренінгу «Рівний-рівному» — методика просвітницької роботи серед молоді України щодо ЗСЖ

Протягом

року

В кабінеті практичного психолога для учнів ліцею

4.3

Психологічна просвіта батьків.

   
 

Участь у проведенні батьківських зборів по групам. Виступ на тему: «Адаптація учнів до нових умов навчання»

Вересень

В актовій залі з батьками

 

Просвіта батьків за актуальною тематикою під час візитів до ліцею та на батьківських зборах(за запитом)

Протягом року

В кабінеті практичного психолога з батьками

 

Інформаційне повідомлення на тему: «Типи батьківського спілкування»;

Інформаційне повідомлення: «Аутоагресія – проблема сучасного підлітка»

Грудень

Лютий

В кабінеті практичного психолога з батьками

5.

Навчальна діяльність

   
 

6.

Організаційно-методична робота

   
 

Оформлення діагностичного матеріалу, розробка стимульного матеріалу для проведення діагностичних досліджень та корекційно-відновлювальних і розвивальних занять

Протягом року

У кабінеті практичного психолога

 

Підготовка до проведення індивідуальних корекційно — розвивальних тренінгових занять для учнів з числа дітей-сиріт, осіб з особливими освітніми потребами

Вересень

У кабінеті практичного психолога

 

Підготовка до проведення годин психологічної просвіти для педколективу, бесід, виховних годин та конференцій для учнів

Протягом року

У кабінеті практичного психолога

 

Вироблення індивідуальних шляхів підтримки та надання рекомендацій для конкретних учнів із врахуванням їхніх індивідуальних особливостей

Протягом року

У кабінеті практичного психолога

 

Складання плану на рік, на місяць, щоденне планування.

Оформлення журналів:

щоденного обліку роботи,

індивідуальних карток психолого — педагогічного діагностування,

індивідуальних консультацій,

протоколів корекційно – відновлювальної та розвиваючої роботи

Протягом року

 
 

Складання індивідуальних соціально–психологічних карт на дітей-сиріт та учнів з обмеженими можливостями

Жовтень

У кабінеті практичного психолога

 

Обробкаадаптаційних листів.

Аналізрівняакадемічнихдосягненьучнів за свідоцтвами про освіту, з метою корекції банку данихобдарованихучнів.

Заповнення карток обстеження на кожного учня посиленоїпедагогічноїуваги

Вересень-листопад

У кабінеті практичного психолога

 

Підготовка рекомендацій, висновків та порад учням, батькам, викладачам, майстрам в/н за результатами діагностики і спостережень

Протягом року

У кабінеті практичного психолога

 

Поповнення кабінету психолога методичною літературою, бланками до психодіагностичних методик Оволодіння новими діагностичними методиками та методами проведення корекційних та розвиваючих тренінгів

Протягом року

У кабінеті практичного психолога, бібліотеці

 

Оновлення банку соціально – педагогічних опитувальників та психодіагностичних методик новими методиками для проведення в 2016-2017 н.р.

Протягом року.

Червень

У кабінеті практичного психолога

 

Складання статистичного звіту за 2016-2017 навчальний рік

Протягом року.

Червень

У кабінеті практичного психолога

 

Участь у педагогічних радах, засіданнях ради (комісії) профілактики

Відвідування професійних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-класів, тренінгів. Отримання фахових консультацій в психологічних центрах

Протягом року

Психологи – методисти, працівники КВНЗ КОР

«Академія неперервної освіти»

7.

Зв’язки з громадськістю

   
 

Відвідування учнів нового контингенту та учнів з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування вдома (на квартирі, гуртожитку) (за запитом)

Вересень — листопад

 
 

Відвідування батьків учнів за місцем роботи (за потребою)

Протягом року

 

Співпраця із службами з метою надання якісних освітніх послуг

Протягом

року

Останні новини

Україна-єдина!

22.01.2018
«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»,- говорить народна мудрість. І це дійсно так, бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого – як перекотиполе, куди вітер подме, туди воно й котиться. Саме тому ми повинні знати свою історію, своє минуле. А історія наша вмита кров’ю і сльозами. 22 січня  знаменна дата  української державності – День Соборності України. Ця дата пов’язана з двома подіями Української революції 1918-1923 років: проголошення IV Універсалом Центральної Ради Української Народної  Республіки самостійною, незалежною, вільною та суверенною державою (22 січня 1918 р.) та Актом злуки двох державних утворень на українських землях – Української Народної Республіки та   Західно — Української Народної Республіки (22січня 1919 р.) З цієї нагоди в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» відбувся  виховний захід «Україна – єдина». До заходу була  підготовлена книжкова виставка «І обнялися береги одного, вічного народу». Ця година поглибила знання ліцеїстів про історію виникнення свята Соборності України, викликала патріотичні почуття та повагу до рідної країни.

Новорічна країна мрій

28.12.2017
Безперечно, серед усіх днів, що є у році, саме передноворічний час є найказковішим та найчарівнішім. Саме тоді дорослі і діти щиро вірять у дива, котрі стають реальністю і саме тоді збувають найпотаємніші мрії і бажання. Атмосфера у рідному ліцеї переповнена затишком і теплом, незважаючи навіть на холодну погоду за вікном, а запах помаранчевих фруктів та зеленої новорічної красуні  розповідають про те, що незабаром свято постукає у двері… Підготовка до святкування Нового року розпочалась з місячника професійної майстерності «Новорічна країна мрій». Він не дав учням нудьгувати, а занурив всіх в теплу атмосферу свята, зарядив позитивною енергією і відмінним настроєм. Жодне новорічне свято не можна уявити без яскраво прибраної ялинки. Тож стартом нашого новорічного марафону стало прикрашання учнями фойє ліцею: розпис вікон, прибирання ялинки, виготовлення стіннівок, листівок та ялинкових іграшок. Напередодні Дня Святого Миколая, 14 грудня, у фойє ліцею відбулася благодійна акція «Солодкий» ярмарок. Кошти, які були  зібрані ми розподілимо адресно: на допомогу військовослужбовцям. 19 грудня члени учнівського самоврядування привітали всіх учнів зі святом, вручили новорічні подарунки сиротам та дітям із малозабезпечених сімей Васильківщини. 26 грудня розпочала свою роботу виставка професійної майстерності, в якій взяли участь всі учні навчальних груп. Різнобарвні гірлянди, іграшки, метал, гіпсокартон, гіпс, тканина – все йшло в хід під час підготовчого періоду. Експозиції вражали своєю оригінальністю та креативністю: новорічний камін, крісло – качалка із металу, металева ялинка з іграшками, металеві санчата, сніговики із різного матеріалу, камінні набори, дрівниця; альтернатива традиційним ялинкам – ялинка на драбині та ялинка із кульок, новорічні панчохи, різдвяні віночки. Вироби вражають своєю строкатістю, нестандартністю, вишуканістю та позитивною енергетикою. Найбільш оригінальним, змістовним та цікавим експонатом виставки одноголосно виявилася спільна творча робота «Новорічний камін» професій «Муляр. Штукатур», «Швачка» та «Електрозварник ручного зварювання». Новорічний камін не лише «зігрівав» фойє ліцею, але й надавав йому особливий затишок. Паралельно з виставкою представники кожної професії порадували нас майстер – класами: «Приготування імбирного печива», «Декупаж», «Виготовлення новорічних іграшок та панчох із фетру», «Сервіровка новорічного столу», «Складання серветок до новорічного столу». Професія «Муляр. Штукатур» як і завжди не перестає нас дивувати. Цього дня педагоги разом з дітьми провели майстер – клас «Виготовлення новорічних іграшок із оздобленням». Діти втілювали в життя свої фантазії. Неймовірно красиві, не схожі одна на одну, ексклюзивні ялинкові прикраси були виготовлені власними руками. Представники професії «Швачка» показали майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, святкових цукерниць з фетру. Ялинкові прикраси з фетру як ніколи у моді. По-домашньому теплі і затишні, вони є відмінним подарунком друзям напередодні зимових свят. Діти виготовляли іграшки не звичайні, а такі, які обов’язково подарують його власнику щастя у наступному році. Іграшки, які виготовлені власноруч, цінуються найбільше, адже нині хендмейд у моді! Майстри виробничого навчання Леоненко І.П. та Заєць Л.Ф. провели майстер — клас з оздоблення новорічного імбирного печива та пряничного будинку айсингом для учнів та педагогів. До цього довелося не один день потрудитися всім, випікаючи заготовки пряників різних форм і розмірів, щоб потім на майстер-класі всі охочі могли б їх розмалювати білково-цукровою масою різних кольорів. Це були пряники-ялинки, сніговики, чобітки, сніжинки і багато іншого. Оздоблювали випечені пряничні заготовки завзятістю, наполегливістю, фантазією і дорослі, і діти та пригощали ними присутніх. Офіціанти провели майстер – клас із сервірування новорічного столу. Користуючись основними правилами, учні творчо підійшли до цього. Сервіровка демонструвала естетичну спрямованість та спонукала до відчуття комфорту, затишку. 28 грудня проводжали ми цей рік з піснями від талановитих ліцеїстів, запаморочливими танцями, комедійними виступами  та приємними привітаннями. Всі гості заходу мали змогу поринути в традиції зустрічі Нового року. Підсумок підвели приємними побажаннями та солодкими подарунками від Діда Мороза та Снігурки. Нехай новорічний період запам’ятається кожному як пора справжніх чудес, коли зможете відпочити і з новими силами увійти в новий етап свого життя! Давайте вірити в хороше, добре — і все у нас вийде. З Новим Роком та Різдвом Христовим!