Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Положення про Школу молодого педагога КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

І.Загальні положення

Дане положення регламентує діяльністьШколи молодого педагога КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» (далі – професійний ліцей).

Школа молодого педагога – це форма підвищення професійної майстерності молодих спеціалістів.

Школа створюється при умові роботи в навчальному закладі молодих педагогів, які розпочали свою педагогічну діяльність та мають стаж роботи до трьох років.

Школа діє відповідно до Положення про методичну роботу в закладі професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН України від 12.12.2000 №582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти») та наказу директора навчального закладу про організацію методичної роботи в професійному ліцеї на навчальний рік.

У своїй діяльності Школа керується Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.

ІІ. Мета і завдання

Мета Школи:

підвищення професійного рівня молодих педагогів, формування потреби у постійному саморозвитку і самовдосконаленні та сприяння адаптації у колективі.

Завдання Школи:

допомога молодому спеціалісту в розв’язанні конкретних проблем щодо методики навчання та виховання учнів;

співробітництво і взаємодія між молодими фахівцями й досвідченими педагогами;

впровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх технологій;

сприяння формуванню творчого стилю педагогічної діяльності молодих спеціалістів;

надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи досвідчених педагогів професійного ліцею.

ІІІ. Функції і обов’язки

Діагностична функція – вивчення професійних потреб молодих педагогів, діагностика успішності їх діяльності та результативності.

Організаційно-методичнафункція залучення молодих педагогів до підготовки й організації педрад, семінарів, конференцій та інших заходів ознайомлення з нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність педагога в системі професійно-технічної освіти; заслуховування звітів молодих спеціалістів про проведену роботу; ознайомлення з літературою методичного спрямування.

Навчально-просвітницькафункціявзаємовідвідування уроків та позаурочних заходів із наступним обговоренням та коригуванням діяльності молодого спеціаліста; проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчально-методичних занять.

Консультаційнафункція – організація та проведення індивідуальних і групових консультацій з питань організації навчально-виробничого та виховного процесу тощо.

Розвиваюча функція – створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молодого спеціаліста, його самоствердження, самореалізації через забезпечення демократичних засад освітнього процесу, методичної гнучкості щодо поєднання отриманих знань з практикою.

ІV.Порядок створення таорганізація роботи

Школа молодого педагога створюється наказом директора професійного ліцею на навчальний рік.

Керівником школи призначається педагогічний працівник із числа найбільш досвідчених і авторитетних фахівців, який має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання.

Склад Школи формується на початку навчального року із числа молодих спеціалістів.

Заняття проводяться один раз на місяць.

Форми роботи: консультації, відвідування уроків і позаурочних заходів, практичні заняття, лекції, тренінги тощо.

Проведення занять фіксується протокольно.

Школа працює за планом роботи на навчальний рік, який формує керівник Школи з врахуванням потреб та запитів молодих спеціалістів. План роботи затверджується директором професійного ліцею та є складовою плану роботи на навчальний рік.

V. Права та обов’язки керівника Школи

Керівник Школи молодого педагога здійснює організацію та керівництво всіма видами діяльності Школи і несе відповідальність за результати її роботи, звітуючи адміністрації професійного ліцею.

Обов’язкиКерівника:

— формує склад Школи;

— розробляє план роботи Школи на навчальний рік;

— заслуховує звіти слухачів Школи молодого педагога за навчальний рік;

— вивчає професійні потреби молодих педагогів, допомагає їм у самоствердженні;

— сприяє розвитку педагогічної творчості та обміну передовим педагогічним і виробничим досвідом, шляхом залучення досвідчених педагогів до участі в засіданнях Школи;

— Керівник Школи веде облік відвідування молодими спеціалістами занять у Школі (журнал відвідування занять Школи молодого педагога);

Керівник відповідає за наявність документації Школи молодого педагога;

— Керівник відповідає за навчально-методичне забезпечення діяльності Школи;

— Керівник формує банк матеріалів, необхідних для проведення занять з молодими спеціалістами.

Права Керівника:

— відвідувати й аналізувати уроки, позакласні заняття слухачів Школи з метою ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги;

— надавати методичну допомогу та консультації.

VІ. Права і обов’язки слухачів Школи молодого педагога

Молодий спеціаліст має право звернутися за порадою чи допомогою до керівника Школи.

Брати участь у проведенні колективних форм роботи.

Використовувати матеріальну базу навчального закладу для самоосвіти.

Одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника.

Вносити пропозиції з удосконалення діяльності Школи.

Брати участь у складанні плану роботи Школи на наступний навчальний рік.

Брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід.

Одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію від заступника директора, методиста, бібліотекаря, психолога; знайомитися з документами з питань забезпечення освітньої і методичної діяльності.

Бути присутніми на заняттях своїх колег (за їх згодою). Звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й одержувати відповіді на свої запитання.

Вносити пропозиції керівництву професійного ліцею в письмовому вигляді або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад з питань удосконалення роботи Школи молодого педагога.

Виконувати основні положення спільного плану взаємодії з керівником Школи.

Відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи, які проводять досвідчені педагоги, викладачі, майстри виробничого навчання в рамках Школи, наполегливо оволодівати методикою викладання, вивчати перспективний педагогічний досвід.

Регулярно відвідувати заняття в Школі молодого педагога.

Вивчати нормативно-методичні документи і психолого-педагогічну літературу з питань організації навчально-виробничого та виховного процесу в закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

Виконувати індивідуальні плани роботи в Школі в повному обсязі, виконувати доручення керівника Школи в рамках посадових інструкцій.

Брати участь у заходах, організованих Школою.

Дотримуватися трудової дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

Систематично підвищувати свою кваліфікацію.

VІІ. Документація Школи молодого педагога

Положення про Школу молодого педагога.

План роботи Школи на навчальний рік.

Список слухачів Школи.

Спільний план взаємодії молодого педагога з Керівником школи.

Протоколи засідань.

Журнал відвідування занять Школи молодого педагога.

Звіт керівника Школи про проведену роботу за навчальний рік.

План Роботи Школи молодого педагога
у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 2017/2018 н.р.

з/п Термін проведення Зміст заняття Відповідальні
Вересень
1 Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи у закладі ліцею, правилами внутрішнього розпорядку, планом роботи школи молодого педагога. Бондар Г.В.
2 Ознайомлення із нормативно-правовою базою навчально-виробничого та навчально-виховного процесу.
3 Залучення молодих педагогів до роботи циклових методичних комісій. Закріплення наставників.
4 Допомога у виборі теми самоосвіти та методичної проблеми.
5 Анкетування молодих спеціалістів з питання «Якої допомоги ви потребуєте?»
6 Вручення пам’ятки «Поради молодому педагогу».
Робота між засіданнями:
1 Опрацювання літератури з теми «Типи і структура занять (уроків) теоретичного та виробничого навчання». Бондар Г.В.,

Устименко А.В.

2 Ознайомлення з методичними рекомендаціями з питань самоаналізу уроку, вимог до сучасного уроку.
3 Вивчення досвіду роботи педагогів-наставників.
4 Опрацювання нормативно-правової документації щодо організації навчально-виробничого та навчально-виховного процесу.
Жовтень
  Тема: «Як зробити урок ефективним?» Бондар Г.В., Герук Г.В.
1 Планування і методика підготовки сучасного уроку.
2 Методи викладання: як стати ефективним педагогом.
3 Як скласти конспект уроку.
4 Підвищення мотивації учнів.
Робота між засіданнями:
1 Опрацювання фахової періодики. Бондар Г.В.,

Головачова М.І.

2 Відвідування уроків молодих педагогів наставниками.
3 Відвідування уроків, що проводяться досвідченими педагогами, з метою ознайомлення з педагогічними технологіями, які застосовуються у навчальному закладі.
4 Самостійне опрацювання питання «Способи активізації пізнавальної діяльності учнів».
Листопад
  Тема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів» Бондар Г.В.,

Дармостук Л.С.

1 Новітні тенденції сучасної педагогіки.
2 Як працювати з учнями після вихідних.
3 Шляхи та способи активації пізнавальної діяльності учнів на заняттях – обмін досвідом членами школи.
4 Обговорення виступів.
Робота між засіданнями:
1 Опрацювання педагогами-початківцями літератури з питань диференційного навчання та індивідуального підходу до навчання. Бондар Г.В., Головачова М.І.,

Чухаркова В.О.

2 Взаємовідвідування уроків (наставник – молодий спеціаліст).
3 Опанування молодими педагогами фахової літератури щодо методики проведення уроків різних типів.
4 Оформлення Кейсу самоосвітньої роботи педагога.
Лютий
  Тема: «Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання» Бондар Г.В.,

Герук Г.В.

1 Круглий стіл «Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання».
2 Ознайомлення з досвідом колег, відвідування уроків.
3 Ділова гра «Методика проведення уроків різних типів».
Робота між засіданнями:
1 Опрацювання молодими педагогами Положення про класного керівника. Бондар Г.В.
2 Вивчення посадових обов’язків класного керівника.
3 Ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань виховання.
Березень
  Тема: «Педагогіка співпраці» Бондар Г.В.,

Устименко А.В.

1 1. Етика та мораль педагога, учня.
2 2. Учнівське самоврядування і його роль у налагодженні демократичних стосунків між педагогом та учнем.
3 3. Організація роботи класного колективу.
4 4. Відвідування позакласних заходів у молодих педагогів.
Робота між засіданнями:
1 Опрацювання молодими педагогами літератури «Інноваційні педагогічні технології». Бондар Г.В.,

Устименко А.В.

2 2. Підготовка до дискусії на тему «Інноваційні технології: пошуки, проблеми».
Квітень
  Тема: «Впровадження в практику роботи педагогів інноваційних педагогічних технологій» Бондар Г.В.,

Герук Г.В.

1 Дискусія з питання «Інноваційні технології: пошуки, проблеми» між молодими та досвідченими педагогами.
2 Участь у проведенні декади відкритих уроків молодих педагогів. Відвідування уроків наставниками із їх обговоренням. Обговорення уроків.
Робота між засіданнями:
1 Підготовка до обміну досвідом «Мої педагогічні знахідки». Бондар Г.В.,

Устименко А.В.

2 Додавання конспектів відкритих уроків та позакласних заходів до Портфоліо педагога.
Травень
  Тема: «Чого я навчився (за рік роботи) у навчальному закладі?» Бондар Г.В.,

Устименко А.В.

1. Круглий стіл «Які проблеми я переборов у своїй роботі, що не вдалося виконати і мої плани на майбутнє?».

Відповідно за кожним педагогом-початківцем закріплені наставники:

Педагоги-початківці Наставники
Козловський В.В. Чухаркова В.О.
Піденко А.М. Бишенко В.В.
Назарова Я.І. Герук Г.В.
Соломонова Л.О. Бондар Г.В.

Поради досвідчених колег молодому вчителеві

1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає зайвих предметів біля дошки, чи чисто в класі.

2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

3. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4. Поясніть учням мету, завдання уроку.

5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці: пропонуйте їм більше писати, розв’язувати приклади.

8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

9. Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.

12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.

13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненнями, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника.

14. Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

Останні новини

День вишиванки

17.05.2018
Всесвітній день вишѝванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Свято є самобутнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, ліцею, школи чи садочка. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Леся Воронюк. У  КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» виникла ідея відсвяткувати День вишиванки, створивши виставку старовинної вишивки під назвою «Вишитий світ української душі». До цієї події долучились викладачі, учні і працівники нашого закладу. Виставку розмістили у фойє ліцею. Замайоріли різнобарв’ям кольорів, візерунків вишивані весільні сорочки 20 років ХХ століття, жіночі сорочки 30 років, родинні рушники, весільне придане, дитячі вишиванки, сукні. Викладач спецдисциплін з професії «Швачка. Кравець» Герук Галина Василівна розкрила історію української вишивки, розповіла, чому кожен регіон України має свій неповторний орнамент, яку інформацію люди передавали вишивкою. Цей день у ліцеї став особливо святковим і незабутнім.      

Тиждень здоров’я

11.05.2018
З 02.05-11.05.2018 р. у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проходив тиждень здоров’я, під час якого проводилися такі заходи: першість ліцею з міні-футболу серед груп юнаків; легкоатлетична спартакіада сере груп юнаків Спартакіада включала 3 види змагань: біг 100 м; стрибок у довжину з розбігу; метання м’яча малого на дальність. Кожну групу представляли три учасники змагань, один учасник брав участь тільки в одному виді змагань, зараховувався лише особистий результат, командні місця не визначалися. Так у бігу на 100 м: І місце – Лисенко Андрій, учень групи 15 (результат 13,53 с.); ІІ місце – Коломійчук Дмитро, учень групи 12 (результат 13,56 с.); ІІІ місце – Кривда Ігор, учень групи 23 (результат 13,78 с.). У стрибках в довжину з розбігу перемогу святкував учень 22 групи Яцков Павло (результат 5,04 м). Срібло завоював учень 12 групи Іванюк Іван (результат 5,02 м). Бронзовим призером став учень 23 групи Фізер Владислав (результат 4,75 м). З метань м’яча розгорнулася справжня боротьба, адже учасники, які боролися за срібло, метнули м’яч на однакову відстань — 51 м, тому була призначена четверта спроба вирішити долю другого місця. І місце посів учень групи 23 Карпенко Богдан (результат 52 м); ІІ місце виборов учень групи 15 Луценко Назар (результат 51,5 м); третє місце — учень групи 12 Шаповалов Євген (результат 51 м). З міні-футболу місця розділилися таким чином: перше місце група 12; друге місце група 15; третє місце група 13. Вітаємо переможців та бажаємо їм нових звершень і виконаних результатів.