Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
+38 045 71 22 543 +38 045 71 23 365
ВасильківськийПрофесійний Ліцей
Твоя професія - дорога в стабільне майбутнє
Учнівське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ
Ради лідерів учнівського самоврядування
КЗ КОР «Васильківськийпрофліцей»

1. Це Положення є основним законом Ради лідерів учнівського самоврядування КЗ КОР «Васильківський профліцей»

1.1 Рада лідерів учнівського самоврядування профліцею (далі Рада) — орган учнівського самоврядування, яка від імені учнів виражає суверену волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов їхнього життя. Піклується про зміцнення учнівського самоврядування ліцею, прагне розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлює відповідальність перед державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням людей.

1.2 Рада є нейтральною до будь — якого політичного руху.

1.3 У процесі реалізації проектів Рада може співпрацювати з політичними об’єднаннями, але при цьому залишатися аполітичною.

1.4 Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про об’єднання громадян» і «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством, даним Положенням, іншими документами.

1.5 Діяльність Ради базується на засадах законності, добровільності, гласності, рівноправності її членів.

1.6 Рада взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які дотримуються гуманістичних і демократичних принципів.

1.7 Місце знаходження Ради: м. Васильків, вул. Декабристів 39, КЗ КОР «Васильківський профліцей».

2.Мета і завдання

2.1 Метою діяльності Ради є:

2.1.1. Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні всіх підрозділів профліцею, участі молоді у прийнятті рішень;

2.1.2. Захист прав учнів на різних рівнях;

2.1.3. Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до прийняття рішень на рівні навчального закладу;

2.1.4. Всебічна реалізація молоддю своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальноліцейних цінностей;

2.1.5 Поширення серед молоді інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод;

2.1.6. Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників Ради при реалізації спільних проектів.

3. Склад Ради, права та обов’язки

Рада складається з представників учнівського колективу, які організовують її діяльність.

3.1. До Ради лідерів входять учні — лідери, яких делегувала в Раду кожна навчальна група профліцею віком від 15 до 23 років, які поділяють цілі та завдання Ради і зобов’язуються виконувати Положення Ради учнівського самоврядування Васильківського профліцею.

3.2. До Ради лідерів від кожної навчальної групи закладу делегується по два учня: староста та заступник. Учні до Ради обираються колективами груп строком на один рік.

3.3 Старости учнівських колективів можуть бути переобраними в разі невиконання ними своїх обов’язків. В такому разі відбувається перереєстрація лідера комісією Ради лідерів учнівського самоврядування.

3.4 Лідери Ради мають право:

3.4.1 Брати участь у роботі Ради, обирати та бути обраними;

3.4.2 Захищати свої права та законні інтереси;

3.4.3 Вносити свої пропозиції щодо роботи Ради;

3.4.4 Брати участь в культурно-масових заходах;

3.4.5 Звертатися до керівника з будь-яких питань діяльності Ради

3.4.6 Вийти з членів Ради за власним бажанням;

3.4.7 За результатами голосування у своїй групі, бути обраними ще на один строк.

3.5. Лідер втрачає свої повноваження в разі:

3.5.1 Закінчення терміну повноваження;

3.5.2 За власним бажанням;

3.5.3 Досягнення ним 23 років (закінчення закладу);

3.5.4 Згідно з рішенням засідання Ради за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає званню «Лідер», а також в разі невідвідування без поважних причин 2-х засідань Ради лідерів. У такому випадку, група, яку представляє лідер проводить заміну.

4. Керівні та робочі органи Ради

4.1. Керівними органами учнівського Ради є:

4.1.1. Засідання Ради;

4.1.2. Організаційний комітет.

5. Засідання Ради

5.1. Вищим органом Ради — є засідання, яке скликають не рідше 2-х разів на рік і вирішують поточні важливі питання учнівського життя Васильківського профліцею. Засідання веде Голова Ради.

5.2. Засідання Ради:

5.2.1. Приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Положення, регламенту, програм діяльності, планів роботи;

5.2.2. Обирає Голову Ради, заступників Голови Ради, секретаря Ради, затверджує голів комісій;

5.2.3. Заслуховує звіти Голови Ради, голів комісій;

5.2.4. Може висловити недовіру Голові Ради, заступникам чи головам комісій;

5.2.5. Пропонувати їх відставку;

5.2.6. Визначає кількісний склад Ради;

5.2.7. Обирає делегатів для участі в Всеукраїнських молодіжних форумах;

5.2.8. Створює учнівський фонд та визначає розмір щомісячних грошових внесків до учнівського фонду.

5.3. У періодах між засіданнях працює Ради лідерів.

6. Рада лідерів

6.1. До складу Ради лідерів входять: голова, заступник голова комісій учнівського самоврядування, секретар, касир.

6.2. Рада лідерів учнівського самоврядування Васильківського профліцею:

6.2.1. Вносить зміни до Положення з подальшим затвердженням його на засіданні;

6.2.2. Приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції згідно з рішенням засідання, організовує їх реалізацію;

6.2.3. Є посередником між лідерами Ради та органами влади, громадськими організаціями чи установами;

6.2.4. Розглядає проекти, програми, символіку Ради і пропонує їх на розгляд засідання Ради;

6.2.5. Виконує функції передбаченні Положенням про учнівський фонд;

6.2.6. Проводить підготовчу та організаційну роботу з питань проведення засідань Ради, здійснює контроль за виконанням засідання Ради;

6.2.7. Оформляє та зберігає необхідну для діяльності Ради та її структур документацію;

6.2.8. Між засіданнями надає консультативну, інформаційну допомогу членам Ради за їх запитами;

6.2.9. Рада лідерів збирається на свої засідання один раз на місяць.

7. Комісії Ради

7.1. Постійні комісії Ради:

7.1.1. Навчально-виробнича;

7.1.2. Дисципліни і порядку;

7.1.3. Культури та дозвілля;

7.15. Екології, спорту та здорового способу життя;

7.1.6. Інформації та громадських зв’язків;

7.1.7. Соціально-правого захисту;

7.1.8. Трудових справ;

7.1.9. Корисних і благодійних справ.

7.2. Лідерами Ради учнівського самоврядування тимчасово створюється виборча комісія для організації та проведення виборів керівного складу Ради.

7.3. Засідання комісій ведуть голови або заступники.

7.4. До кожної комісії входять по одному представнику навчальної групи ліцею.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності Ради здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації Ради лідерів учнівського самоврядування Васильківського профліцею за рішенням засідання не менше як 2/3 обраних депутатів, або у випадку, передбачених чинним законодавством.

Функції самоврядування:

 • забезпечення порядку, організації чергування у ліцеї, групах
 • організація дозвілля
 • проведення загальноліцейної лінійки, зборів, конференцій, виставок
 • організація самоврядування в групах, контроль за дотриманням санітарнихвимог
 • організація зі збереження ліцейного майна, підручників, енергоносіїв
 • організація роботи з благоустрою території
 • підготовка і проведення конкурсів, творчих зустрічей, змагань
 • контроль за відвідуванням занять
 • заслуховування звітів учнівського самоврядування
 • організація трудових загонів
 • проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності учнівського колективу
 • проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності учнівського колективу
 • участь у педрадах

Структура учнівського самоврядування

План
роботи Ради лідерів учнівського самоврядування
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на I семестр 2016/2017 н. р.

№ п/п Зміст заходів Відповідальний за виконання( Голови комісій) Термін виконання
ВЕРЕСЕНЬ
1 Загальноліцейні учнівські збори. Розгляд кандидатур до ради лідерів учнівського самоврядування Голова Ради лідерів учнівського самоврядування 22.09
2 Затвердження плану роботи на I семестр Голови комісій учнівського самоврядування 26.09
3 Аналіз пропусків занять та своєчасна явка на заняття Комісії з питань дисципліни і порядку та з навчально-виробничих питань До 30.09
4 Підготовка до виставки композицій до Дня працівника освіти «Осінній дивограй» Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справ До 29.09
5 Підготовка до Дня працівника освіти Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справ До 30.09
ЖОВТЕНЬ
1 Підготовка до Дня ветеранів та людей похилого віку — акція «Я до ніг прихилив би Вам небо…» Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справ 04.10
2 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування Голова Ради лідерів учнівського самоврядування 06.10
3 Засідання комісії трудових справ Голова комісії трудових справ 07.10
4 Підготовка до відзначення Дня захисника України та українського козацтва «Козаку найперше воля, козаку найперше честь» Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справ До 13.10
5 Засідання комісій дисципліни та порядку та навчально-виробничих питань Голови комісій дисципліни та порядку 12.10
6 Підготовка до відзначення визволення України від нацистських загарбників «Дорога мужності та слави» Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справї 27.10
7 Засідання комісії соціально-правового захисту Голова комісії з соціально-правового захисту 20.10
8 Засідання комісії «Прес-Центр» Голова комісії «Прес — Центр» 20.10
9 Випуск інформаційної газети «Життя ліцеїста» Комісія «Прес-Центр» До 30.10
10 Аналіз пропусків занять та своєчасна явка на заняття Голови комісій з питань дисципліни і порядку та з навчально-виробничих питань До 31.10
11 Привітати іменинників місяця Комісія «Прес — Центр» До 31.10
12 Пропаганда здорового способу життя. Спортивні змагання Комісія спорту та здорового способу життя Щочетверга
ЛИСТОПАД
1 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування Голова Ради лідерів учнівського самоврядування 03.11
2 Заходи до Міжнародного дня проти насилля:
— повідомлення: «Не стань жертвою насилля!»;
— інформаційна година: «Попереджаючи насилля – долаємо його»
Комісія «Прес-Центр» 03.11
3 Підготовка до відзначення Дня української писемності та мови «Рідна мова, чиста, як роса» Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справ 07.11
4 Засідання комісії трудових справ Голова комісії трудових справ 17.11
5 Засідання комісії екології, спорту та здорового способу життя Голова комісії спорту та здорового способу життя 18.11
6 Підготовка до участі у Міжнародному конкурсі з української мови ім.. П. Яцика Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справ ІІ.11
7 Засідання комісій дисципліни і порядку та з навчально-виробничих питань Голови комісій дисципліни і порядку та з навчально-виробничих питань 24.11
8 Засідання комісій культури і дозвілля, добрих та корисних справ Голови комісії культури і дозвілля та корисних і добрих справ 25.11
9 Засідання комісії «Прес-Центр» Голова комісії «Прес-Центр» в 28.11
10 Випуск інформаційної газети «Життя ліцеїста» Комісія «Прес-Центр» До 29.11
11 Аналіз пропусків занять та своєчасна явка на заняття Комісії дисципліни і порядку та з навчально-виробничих питань До 01.12
12 Привітати іменинників місяця Комісія «Прес Центр» До 30.11
13 Пропаганда здорового способу життя. Спортивні змагання Комісія спорту та здорового способу життя Щочетверга
ГРУДЕНЬ
1 Інформаційно — просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом і толерантності до ВІЛ — позитивних людей Комісія спорту та здорового способу життя 01.12
2 Засідання Ради лідерів учнівського самоврядування Голова Ради лідерів учнівського самоврядування 08.12
3 Підготовка до проведення Всеукраїнського тижня права Голова комісії з соціально-правового захисту До 05.12
4 Відзначення дня Святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час» Комісія культури і дозвілля та корисних і добрих справ 19.12
5 Засідання комісії трудових справ Голова комісії трудових справ 22.12
6 Аналіз пропусків занять та своєчасна явка на заняття Комісія з питань дисципліни і порядку та з навчально-виробничих питань 23.12
7 Провести ліцейний конкурс «Замість ялинки – новорічний букет» Комісії культури і дозвілля, добрих та корисних справ 26.12
8 Засідання комісій дисципліни і порядку та з навчально-виробничих питань Голова комісії дисципліни і порядку та з навчально – виробничих питань 26.12
9 Засідання комісій з питань культури і дозвілля, добрих та корисних справ Голова комісії культури і дозвілля , корисних і добрих справ 26.12
10 Засідання комісії спорту та здорового способу життя Голова комісії спорту та здорового способу життя 27.12
11 Пропаганда здорового способу життя . Спортивні змагання Голова комісії спорту та здорового способу життя Щочетверга
12 Засідання комісії соціально-правового захисту Голова комісії соціально –правового захистук 27.12
13 Випуск інформаційної газети «Життя ліцеїста» Голова комісій «Прес-Центр» До 25.12

РАДА
лідерів учнівського самоврядування
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
на 2016/2017н.р.

Голова Ради – Литвиненко Юлія
Заступник – Чепурда Карина
Секретар – Вергуненко Зоряна

№ п/п Назва комісії Прізвище, ім’я голови комісії група
1 Навчально-виробнича 1.Маліванчук Олександра
2.Буренко Ярослав
3.Моргун Юрій
15
32
22
2 Дисципліни і порядку 1.Чепурда Карина
2.Овсянніков Олександр
3.Костіна Ольга
15
33
25
3 Культури і дозвілля 1.Майструк Тетяна
2.Одосій Володимир
3.Щуцька Яна
11
23
35
4 Спорту та здорового способу життя 1.Воробйов Максим
2.Пінязюк Євгеній
3.Тадевосян Давид
12
22
33
5 «Прес — центр» 1.Гутьяр Наталія
2.Савченко Денис
3.Крюков Богдан
4.Морозов Євгеній
11
22
32
15
6 Трудових справ 1.Чурсін Богдан
2.Фізер Владислав
3.Корнієнко Назар
12
13
33
7 Корисних і добрих справ 1.Вергуненко Зоряна
2.Пухляк Вероніка
3.Фіщук Василь
25
35
15
8 Соціально-правового захисту 1.Кривда Ігор
2.Крилов Микита
3.Хлиситун Ігор
13
32
22

Голова Ради лідерів – Литвиненко Юлія учениця 23 групи,
професія «Муляр. Штукатур»

Заступник голови Ради лідерів – Чепурда Карина учениця 15 групи,
професія «Кухар. Офіціант»

Секретар Ради лідерів – Вергуненко Зоряна учениця 25 групи,
професія «Кухар. Офіціант»

Останні новини

Україна-єдина!

22.01.2018
«Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього»,- говорить народна мудрість. І це дійсно так, бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого – як перекотиполе, куди вітер подме, туди воно й котиться. Саме тому ми повинні знати свою історію, своє минуле. А історія наша вмита кров’ю і сльозами. 22 січня  знаменна дата  української державності – День Соборності України. Ця дата пов’язана з двома подіями Української революції 1918-1923 років: проголошення IV Універсалом Центральної Ради Української Народної  Республіки самостійною, незалежною, вільною та суверенною державою (22 січня 1918 р.) та Актом злуки двох державних утворень на українських землях – Української Народної Республіки та   Західно — Української Народної Республіки (22січня 1919 р.) З цієї нагоди в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» відбувся  виховний захід «Україна – єдина». До заходу була  підготовлена книжкова виставка «І обнялися береги одного, вічного народу». Ця година поглибила знання ліцеїстів про історію виникнення свята Соборності України, викликала патріотичні почуття та повагу до рідної країни.

Новорічна країна мрій

28.12.2017
Безперечно, серед усіх днів, що є у році, саме передноворічний час є найказковішим та найчарівнішім. Саме тоді дорослі і діти щиро вірять у дива, котрі стають реальністю і саме тоді збувають найпотаємніші мрії і бажання. Атмосфера у рідному ліцеї переповнена затишком і теплом, незважаючи навіть на холодну погоду за вікном, а запах помаранчевих фруктів та зеленої новорічної красуні  розповідають про те, що незабаром свято постукає у двері… Підготовка до святкування Нового року розпочалась з місячника професійної майстерності «Новорічна країна мрій». Він не дав учням нудьгувати, а занурив всіх в теплу атмосферу свята, зарядив позитивною енергією і відмінним настроєм. Жодне новорічне свято не можна уявити без яскраво прибраної ялинки. Тож стартом нашого новорічного марафону стало прикрашання учнями фойє ліцею: розпис вікон, прибирання ялинки, виготовлення стіннівок, листівок та ялинкових іграшок. Напередодні Дня Святого Миколая, 14 грудня, у фойє ліцею відбулася благодійна акція «Солодкий» ярмарок. Кошти, які були  зібрані ми розподілимо адресно: на допомогу військовослужбовцям. 19 грудня члени учнівського самоврядування привітали всіх учнів зі святом, вручили новорічні подарунки сиротам та дітям із малозабезпечених сімей Васильківщини. 26 грудня розпочала свою роботу виставка професійної майстерності, в якій взяли участь всі учні навчальних груп. Різнобарвні гірлянди, іграшки, метал, гіпсокартон, гіпс, тканина – все йшло в хід під час підготовчого періоду. Експозиції вражали своєю оригінальністю та креативністю: новорічний камін, крісло – качалка із металу, металева ялинка з іграшками, металеві санчата, сніговики із різного матеріалу, камінні набори, дрівниця; альтернатива традиційним ялинкам – ялинка на драбині та ялинка із кульок, новорічні панчохи, різдвяні віночки. Вироби вражають своєю строкатістю, нестандартністю, вишуканістю та позитивною енергетикою. Найбільш оригінальним, змістовним та цікавим експонатом виставки одноголосно виявилася спільна творча робота «Новорічний камін» професій «Муляр. Штукатур», «Швачка» та «Електрозварник ручного зварювання». Новорічний камін не лише «зігрівав» фойє ліцею, але й надавав йому особливий затишок. Паралельно з виставкою представники кожної професії порадували нас майстер – класами: «Приготування імбирного печива», «Декупаж», «Виготовлення новорічних іграшок та панчох із фетру», «Сервіровка новорічного столу», «Складання серветок до новорічного столу». Професія «Муляр. Штукатур» як і завжди не перестає нас дивувати. Цього дня педагоги разом з дітьми провели майстер – клас «Виготовлення новорічних іграшок із оздобленням». Діти втілювали в життя свої фантазії. Неймовірно красиві, не схожі одна на одну, ексклюзивні ялинкові прикраси були виготовлені власними руками. Представники професії «Швачка» показали майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, святкових цукерниць з фетру. Ялинкові прикраси з фетру як ніколи у моді. По-домашньому теплі і затишні, вони є відмінним подарунком друзям напередодні зимових свят. Діти виготовляли іграшки не звичайні, а такі, які обов’язково подарують його власнику щастя у наступному році. Іграшки, які виготовлені власноруч, цінуються найбільше, адже нині хендмейд у моді! Майстри виробничого навчання Леоненко І.П. та Заєць Л.Ф. провели майстер — клас з оздоблення новорічного імбирного печива та пряничного будинку айсингом для учнів та педагогів. До цього довелося не один день потрудитися всім, випікаючи заготовки пряників різних форм і розмірів, щоб потім на майстер-класі всі охочі могли б їх розмалювати білково-цукровою масою різних кольорів. Це були пряники-ялинки, сніговики, чобітки, сніжинки і багато іншого. Оздоблювали випечені пряничні заготовки завзятістю, наполегливістю, фантазією і дорослі, і діти та пригощали ними присутніх. Офіціанти провели майстер – клас із сервірування новорічного столу. Користуючись основними правилами, учні творчо підійшли до цього. Сервіровка демонструвала естетичну спрямованість та спонукала до відчуття комфорту, затишку. 28 грудня проводжали ми цей рік з піснями від талановитих ліцеїстів, запаморочливими танцями, комедійними виступами  та приємними привітаннями. Всі гості заходу мали змогу поринути в традиції зустрічі Нового року. Підсумок підвели приємними побажаннями та солодкими подарунками від Діда Мороза та Снігурки. Нехай новорічний період запам’ятається кожному як пора справжніх чудес, коли зможете відпочити і з новими силами увійти в новий етап свого життя! Давайте вірити в хороше, добре — і все у нас вийде. З Новим Роком та Різдвом Христовим!